اعزام هیات تجاری به کشور عراق - نمایشگاه نفت و گاز

1402/06/22

اعزام هیات تجاری به کشور عراق نمایشگاه نفت و گاز با همکاری اتاق بازرگانی تهران و خرمشهر و فدراسیون صنعت نفت ایران

زمان برگزاری : 25 الی 27 مهرماه 1402

مکان برگزاری : بصره

تلفن هماهنگی : 6153534080 الی 83 

...