نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

1402/07/22

نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

زمان : 30 مهرماه 1402

مکان : سوریه

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_seria.pdf

...