تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده

1402/07/22

برای کسب اطلاعات بیشتر از این نامه به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7740.pdf

...