تاریخ جدید برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دوشنبه - تاجیکستان

1402/08/07

تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دوشنبه - تاجیکستان

تاریخ جدید برگزاری : 18 الی 21 آبان ماه 1402

وب سایت www.epma.ir 

تلفن تماس :  ٨٨۳۷۹٢۵٢

...