تغییر زمان اعزام هیات تجاری به ژاپن

1402/08/16

زمان برگزاری از آبان ماه به دیماه موکول شده است.

...