فهرست تقویم نمایشگاهی روسیه در نیمه دوم سال جاری 1402

1402/08/22

فهرست تقویم نمایشگاهی روسیه در نیمه دوم سال جاری 1402 در لینک زیر قابل مشاهده میباشد :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_-249749757_-1813661772_231025_131041.pdf

 

 

...