تصویب نامه هیات وزیران

1402/11/15

برای دریافت اطلاعات مربوط به تصویب نامه هیات وزیران به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-lclhiyeq.zip

 

...