مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

1402/12/19

مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در فایل پیوست قابل مشاهده است :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_16891.pdf

...