تصویب نامه هیات وزیران

1402/12/28

برای دریافت این تصویب نامه به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_17211.pdf

...