ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها

1403/02/26

ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها در فایل پیوست قابل مشاهده است :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_Binder1_compressed.pdf

...