تصویب نامه هیات وزیران "

1403/04/17

تصویب نامه هیات وزیران در لینک زیر قابل مشاهده است : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_6686.pdf

...