تصویب نامه هیات وزیران"

1403/04/18

تصویب نامه هیات وزیران در لینک زیر قابل مشاهده است :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_6737.pdf

...