بازدید از نمایشگاه مدیریت پسماند و حضور در گردهمایی صادرکنندگان خشکبار