بازدید رئیس و دبیرکل اتاق تهران از پنجمین نمایشگاه خودرو تهران