مراسم اهدای تندیس ،لوح و نشان هشتیمن دوره «امین الضرب»