لیست کد تعرفه و اولویت های کالاهای گمرکی (1394)ردیف
شرح کالا
شرح کالا (انگلیسی)
کد تعرفه
1
اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
Live horses, asses, mules and hinnies.
0101
2
ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص
-- pure – bred breeding animals:
01012100
3
ـ ـ ساير:
-- other:
010129
4
ـ ـ ـ اسب براي مسابقه
--- Horse for race
01012910
5
ـ ـ ـ ساير
--- Other
01012990
6
ـ الاغ
- Asses
01013000
7
ـ ساير
- Other
01019000
8
حيوانات زنده از نوع گاو.
Live bovine animals.
0102
9
ـ ـ مولد نژاد خالص:
-- pure – bred breeding animals:
010221
10
ـ ـ ـ گاو شيري
--- Milk cow
01022110
11
ـ ـ ـ گاو گوشتی
--- Beef cattle
01022120
12
ـ ـ ـ ساير
--- Other
01022190
13
ـ ـ ساير
-- other
01022900
14
ـ ـ مولد نژاد خالص
-- pure – bred breeding animals
01023100
15
ـ ـ ساير
-- other
01023900
16
ـ ساير
- Other
01029000
17
حيوانات زنده از نوع خوک.
Live swine.
0103
18
ـ مولد نژاد خالص
- Pure-bred breeding animals
01031000
19
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کيلوگرم
-- Weighing less than 50 kg
01039100
20
ـ ـ به وزن 50 کيلوگرم يا بيشتر
-- Weighing 50 kg or more
01039200
21
حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.
Live sheep and goats.
0104
22
ـ از نوع گوسفند :
- Sheep:
010410
23
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص
--- Purebreed producer sheep
01041010
24
ـ ـ ـ سایر
--- Other
01041090
25
ـ از نوع بز:
- Goats:
010420
26
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص
--- Pure-bred breeding animals
01042010
27
ـ ـ ـ ساير
--- Other:
01042090
28
ماکيان زنده يعني مرغان خانگي، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.
Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
0105
29
ـ ـ غازها
-- Geese
01050014
30
ـ ـ مرغ شاخدار
-- Guinea fowls
01050015
31
ـ ـ مرغ و خروس:
-- Fowls of the species Gallus domesticus:
010511
32
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يکروزه
--- meat ancestor pullet
01051110
33
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يکروزه
--- mother meat pullet
01051120
34
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يکروزه
--- Ancestor’pullet laying egg
01051130
35
ـ ـ ـ جوجه مادر يکروزه تخم‌گذار
--- Masther pullet laying egg
01051140
36
ـ ـ ـ جوجه يکروزه گوشتي
--- Meat one-day pullet
01051150
37
ـ ـ ـ جوجه يکروزه تخمگذار
--- one-day pullet laying egg
01051160
38
ـ ـ ـ ساير
--- Other
01051190
39
ـ ـ بوقلمون:
-- Turkeys:
010512
40
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص
--- Pure-bred breeding
01051210
41
ـ ـ ـ جوجه يکروزه گوشتي بوقلمون
--- One day Pullet meat of turkey
01051220
42
ـ ـ ـ ساير
--- Other
01051290
43
ـ ـ مرغابي‌ها
-- Ducks
01051300
44
ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus):
domesticus: -- Fowls of the Species Gallus
010594
45
ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري
--- Trading Hybird Poultry
01059410
46
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار
--- Laying Pullets Poultry
01059420
47
ـ ـ ـ ساير
--- Other
01059490
48
ـ ـ ساير
-- Other
01059900
49
ساير حيوانات زنده.
Other live animals.
0106
50
ـ ـ ميمون‌ها (Primates):
-- Primates:
010611